1. Descrierea unităţii de învăţământ  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂERIȘTE

 

      Adresa:         loc. Măeriște           

                            str. Școlii

                            nr. 188/A

                            jud. Sălaj

                           cod: 457235

                           tel. / fax: 0260 657 106

                           e-mail: scmaeriste@yahoo.com         

            Baza materială: dispunem de săli de clasă cu table magnetice și videoproiectoare și un laborator de informatică dotat cu tablă inteligentă si chromebook-uri conectate la internet pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de învățare, teren de sport cu tartan în curtea școlii .

            Resurse umane: cadrele didactice care predau în unitatea noastră școlară sunt în marea majoritate titulari, iar suplinitorii sunt calificați. Cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare au urmat un curs de calificare organizat de către ISJ Sălaj. 

Data și ora ultimei actualizări: 2024-04-01, 08:31:45

   2.Circumscripţia şcolară

 ANUNŢ IMPORTANT

 ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025, LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE VOR FUNCŢIONA 4 CLASE PREGĂTITOARE,

Unitatea de învățământ

Localitatea

Adresa unității de învățământ

Site-ul unității de învățământ

Nr. cls. pregătitoare pentru an șc. 2024-2025/lb. de predare

Străzi/adrese arondate

Șc. Gim. Nr. 1 Măeriște

Măeriște

Str. Școlii, nr. 188/A

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Măeriște

Șc. Gim. Giurtelecu-Șimleului

Giurtelecu-Șimleului

Str. Principală, nr. 167

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Giurtelecu-Șimleului

Șc. Primară Criștelec

Criștelec

Str. Principală, nr. 117

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Criștelec

Șc. Primară Doh

Doh

Str. Strenț, nr.17

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Doh

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII

 ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2024-2025

 

              CERERILE DE ÎNSCRIERE SE COMPLETEAZĂ ONLINE SAU LA  SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 MĂERIȘTE ÎN PERIOADA:

28 MARTIE-10 APRILIE

- Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2024 și eliberarea
recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii
care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul
primar;
• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru
participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa
pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
• soluționarea de către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar
(comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în
învățământul prima

11 APRILIE - 14 MAI

-Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, online sau la
unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor
 -Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor,
inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria
răspundere și a documentelor necesare în copie simplă
Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică
N O T Ă:
 - Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor,
astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care
capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din
circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea
segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență.
Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un
număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare în alte unități de învățământ care au spații disponibile.
 - Formațiunile de studiu în care sunt cuprinși copii care nu pot fi deplasați sau care necesită tratament continuu,
ca urmare a unor afecțiuni medicale, vor funcționa în spațiul care să țină cont de susținerea nevoilor de ordin
medical.

 

         DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII: 

 

 Metodologia, calendarul şi informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024-2025, pot fi consultate la https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/280423

 

ANEXA Nr. 1
la metodologie
Nr. ......../................


Doamnă/Domnule director,


Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., domiciliat(ă) în localitatea ............................, str. ......................
nr. ........, bl. ......, sc. ....., ap. ....., județul/sectorul ..............., legitimat(ă) cu .......... seria .......... nr. .............., nr. de telefon1) ...............,
adresă de e-mail2) ..........................., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului .............................................,
născut la data de ...................., solicit eliberarea recomandării de înscriere a acestuia în anul școlar .......................... în clasa
pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul
ministrului educației nr. .
Menționez că fiica mea/fiul meu .................................. este înscris(ă) în anul școlar curent la ................................................,
(unitatea de învățământ)
la grupa ...................................... .
Solicit obținerea recomandării prin:
— ridicare de la sediul unității de învățământ;
— transmitere pe e-mailul ...................................;
— poștă la adresa menționată mai sus.


Semnătura ................... Data .................


N O T Ă:
Prezenta cerere se depune/se transmite la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar frecventată de copil.
1) Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul dorește să obțină recomandarea prin ridicare de
la sediul unității de învățământ.
2) Completarea acestui câmp nu este obligatorie. Se completează în mod obligatoriu dacă solicitantul dorește să obțină recomandarea prin transmiterea
recomandării prin e-mail.
Unitatea de învățământ ............................................ prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu
prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice
aplicabile: Ordinul ministrului educației nr. ............/................. .
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului,
conform art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul general privind protecția datelor.


ANEXA Nr. 2
la metodologie
Nr. ............/................


Doamnă/Domnule director,


Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., domiciliat(ă) în localitatea ................................................,
str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, județul/sectorul .........................., legitimat(ă) cu ......................................
seria ........ nr. .................., nr. de telefon ......................, adresă de e-mail .........................................., părintele/tutorele legal
instituit/reprezentantul legal al copilului ........................................, născut la data de ......................., solicit evaluarea nivelului de
dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul școlar .................... în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile
Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.019/2024.
Menționez faptul că fiica mea/fiul meu .................................... se află în următoarea situație:
— nu a frecventat grădinița deoarece 


Semnătura ................... Data .................


N O T Ă:
Prezenta cerere se depune/se transmite la centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului
București de Resurse și Asistență Educațională, după caz.
Unitatea de învățământ .......................................... prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu
prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice
aplicabile: Ordinul ministrului educației nr. ............../................ .
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului,
conform art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul general privind protecția datelor.


ANEXA Nr. 3
la metodologie
Nr. ............/...............


Declarație pe propria răspundere


Subsemnatul/Subsemnata, ..................................................................., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul
legal al copilului .........................., domiciliat(ă) în localitatea ........................, str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. .....,
județul/sectorul ....................., legitimat(ă) cu ...... seria ....... nr. .............., declar pe propria răspundere că datele și informațiile
cuprinse în cererea-tip de înscriere în învățământul primar sunt corecte.
Totodată, declar că am înțeles următoarele:
— validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire cererea-tip de înscriere, transmise
în copie simplă prin e-mail sau prin poștă, conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024—2025,
aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.019/2024;
— la data comunicată de inspectoratul școlar/unitatea de învățământ voi prezenta la secretariatul unității de învățământ
documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/fiului meu ....................................... în învățământul primar, inclusiv avizul de
la medicul de familie/medicul școlar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de școală.
Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității
înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.


Semnătura ................... Data .................


Unitatea de învățământ ........................................... prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu
prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice
aplicabile: Ordinul ministrului educației nr. ............/........... .
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului,
conform art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

TEL VERDE: 0 800 816 260