1. Descrierea unităţii de învăţământ  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂERIȘTE

 

      Adresa:         loc. Măeriște           

                            str. Școlii

                            nr. 188/A

                            jud. Sălaj

                           cod: 457235

                           tel. / fax: 0260 657 106

                           e-mail: scmaeriste@yahoo.com         

            Baza materială: dispunem de săli de clasă și un laborator de informatică dotat cu 15 calculatoare conectate la internet pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de învățare.

            Resurse umane: cadrele didactice care predau în unitatea noastră școlară sunt în marea majoritate titulari, iar suplinitorii sunt calificați. Cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare au urmat un curs de calificare organizat de către ISJ Sălaj. 

Data și ora ultimei actualizări: 2022-03-29, 08:31:45

   2.Circumscripţia şcolară

 ANUNŢ IMPORTANT

 ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023, LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE VOR FUNCŢIONA 4 CLASE PREGĂTITOARE,

Unitatea de învățământ

Localitatea

Adresa unității de învățământ

Site-ul unității de învățământ

Nr. cls. pregătitoare pentru an șc. 2022-2023/lb. de predare

Străzi/adrese arondate

Șc. Gim. Nr. 1 Măeriște

Măeriște

Str. Școlii, nr. 188/A

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Măeriște

Șc. Gim. Giurtelecu-Șimleului

Giurtelecu-Șimleului

Str. Principală, nr. 167

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Giurtelecu-Șimleului

Șc. Primară Criștelec

Criștelec

Str. Principală, nr. 117

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Criștelec

Șc. Primară Doh

Doh

Str. Strenț, nr.17

scoalamaeriste.freewb.ro

0,25 / română

Satul Doh

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII

 ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2022-2023

 

              CERERILE DE ÎNSCRIERE SE COMPLETEAZĂ ONLINE SAU LA  SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 MĂERIȘTE ÎN PERIOADA:

11 APRILIE - 10 MAI 2022

31 MAI - 07 IUNIE 2022

         DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII: 

 

 Metodologia, calendarul şi informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023, pot fi consultate la https://isjsalaj.ro/invatamant_primar/index.php

 

CRITERII DE DEPARTAJARE

  
Art. 10. - (1) În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, vor fi aplicate criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii
 
2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
(3) În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți din afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc 3 dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate la alin. (2). La stabilirea numărului maxim de criterii generale de departajare pe care le poate îndeplini un copil s-a ținut seama de faptul că un copil poate îndeplini cel mult 3 criterii generale, întrucât criteriul menționat la alin.(2), lit.b) nu poate fi îndeplinit simultan cu criteriul menționat la alin.(2), lit.c).
4) În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare, ordinea de prioritate a criteriilor este cea menționată la alin. (2).

 Criteriile specifice de departajare

In urma discutiilor consultative purtate cu reprezentantii comunitatii locale, comitetul de parinti si liderul sindical, aceste criterii vor fi:

a) locul de munca al parintilor este in apropierea scolii

b) copilul are frate/sora inscris in unitatea de invatamant

c) locuieste la bunici sau alte rude, parintii lucrand in strainatate

 

Informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal:

 https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/note%20%2B%20proceduri/Informare%20prelucrare%20date%20caracter%20persona%20proces%20inscriere%20invatamanat%20primar%202020.pdf

 

Anexa nr. 3 la metodologie

Nr. ............/................

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul/Subsemnata, ................................., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului .........................., domiciliat(ă) în localitatea ........................, str. .............................. nr. ....., bl. ....., sc. ......, ap. ....., judeţul/sectorul ....................., legitimat(ă) cu ...... seria ....... nr. .............., declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în cererea-tip de înscriere în învăţământul primar sunt corecte. Totodată, declar că am înţeles următoarele: • validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simplă prin e-mail sau prin poştă, conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022 - 2023, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022; • la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul unităţii de învăţământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/fiului meu ....................................... în învăţământul primar, inclusiv avizul de la medicul de familie/medicul şcolar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de şcoală. Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.

Semnătura ................... Data .................

Unitatea de învăţământ .Scoala Gimnaziala nr.1 Maeriste prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: Ordinul ministrului educaţiei nr. ............/........... .

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului, conform art. 6 alin. (1) lit. c) şi e) din Regulamentul general privind protecţia datelor.

 

TEL VERDE: 0 800 816 260