1. Descrierea unităţii de învăţământ  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂERIȘTE

 

      Adresa:         loc. Măeriște           

                            str. Școlii

                            nr. 188/A

                            jud. Sălaj

                           cod: 457235

                           tel. / fax: 0260 657 106

                           e-mail: scmaeriste@yahoo.com         

            Baza materială: dispunem de săli de clasă și un laborator de informatică dotat cu 15 calculatoare conectate la internet pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de învățare.

            Resurse umane: cadrele didactice care predau în unitatea noastră școlară sunt în marea majoritate titulari, iar suplinitorii sunt calificați. Cadrele didactice care vor preda la clasa pregătitoare au urmat un curs de calificare organizat de către ISJ Sălaj. 

Data și ora ultimei actualizări: 2021-03-17, 14:31:45

                                             

 2.Circumscripţia şcolară

 

ANUNŢ IMPORTANT

               ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022, LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE VOR FUNCŢIONA 4 CLASE PREGĂTITOARE,

Unitatea de învățământ

Localitatea

Adresa unității de învățământ

Site-ul unității de învățământ

Nr. cls. pregătitoare pentru an șc. 2021-2022/lb. de predare

Străzi/adrese arondate

Șc. Gim. Nr. 1 Măeriște

Măeriște

Str. Școlii, nr. 188/A

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Măeriște

Șc. Gim. Giurtelecu-Șimleului

Giurtelecu-Șimleului

Str. Principală, nr. 167

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Giurtelecu-Șimleului

Șc. Primară Criștelec

Criștelec

Str. Principală, nr. 117

scoalamaeriste.freewb.ro

0,33 / română

Satul Criștelec

Șc. Primară Doh

Doh

Str. Strenț, nr.17

scoalamaeriste.freewb.ro

0,25 / română

Satul Doh

 

 

CALENDARUL ÎNSCRIERII

 

ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2021-2022

 

              CERERILE DE ÎNSCRIERE SE COMPLETEAZĂ ONLINE SAU LA  SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 MĂERIȘTE ÎN PERIOADA:

                                                                                      29 MARTIE-28 APRILIE 2021

 

24 MAI-31 MAI 2021

 

 

 

        DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

 

 

 

Metodologia privind înscrierea în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022: https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2020/OMEC%204244_2020.pdf

 

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022:

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/ordine%20ministru%20inv.preuniversitar/Metodologie_inscriere_inv_primar_Calendar_2020.pdf

 

Informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal:

 

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/inv.preuniversitar/note%20%2B%20proceduri/Informare%20prelucrare%20date%20caracter%20persona%20proces%20inscriere%20invatamanat%20primar%202020.pdf

 

 

 

Anexa nr. 3 la metodologie

Nr. ....../................... 2021

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata,                                                                              ,  părintele/tutorele  legal instituit/reprezentantul            legal           al copilului                                                         ,   domiciliat(ă) în  localitatea                                                          ,  str.                             nr.           ,   bl.             ,   sc.         ,   ap.    ,  judeţul/sectorul                             , legitimat(ă) cu                                    seria          nr.                        , declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în cererea-tip de înscriere în învăţământul primar sunt corecte.

Totodată, declar că am înţeles următoarele:

  • validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simplă prin e-mail sau prin poştă,  conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.473/2021
  • la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul unităţii de învăţământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/fiului  meu      în învăţământul primar, inclusiv avizul de la medicul de familie/medicul şcolar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de şcoală.

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.

Semnătura                                       Data                                                           

 

Unitatea de învăţământ Școala Gimnazială Nr.1 Măeriște prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile: Ordinul ministrului educaţiei nr. ........../........

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului, conform art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul general privind protecția datelor.

 

TEL VERDE: 0 800 816 260